SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Regulamin Konkursu Fotograficznego  “Niepodległa w obiektywie”

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego “Niepodległa w obiektywie” zwanego dalej Konkursem, jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, z siedzibą przy ul. Damrota 6, 40-022 Katowice, zwany dalej Organizatorem.

2. Celem Konkursu jest jest upamiętnienie i spopularyzowanie ważnych historycznie miejsc na Śląsku, w szczególności związanych z historią Państwa Polskiego i walką niepodległościową prowadzoną na rzecz Polski.

3. W Konkursie może brać udział każdy mieszkaniec województwa śląskiego, który zajmuje się fotografią, ale nie jest ona dla autora zdjęć sposobem zarobkowania.

4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.rodm.katowice.pl prowadzonej przez Organizatora.

5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.rodm.katowice.pl

6. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora mailowo pod adres rodm@rodm-katowice.pl lub listownie do siedziby wskazanej w §1 pkt 1.

7. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2018 roku i trwa do 1 listopada 2018 roku, godz. 23:59 (ostateczny termin nadsyłania prac).

8. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 11. listopada 2018r.

§ 2 Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii.

2. Konkurs rozgrywany jest w jednej kategorii: kategoria open

3. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

4. Zdjęcia na Konkurs należy przesyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez e-mail: rodm@rodm-katowice.pl

5. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Zdjęcie musi mieć minimalną szerokość 700 pikseli. Maksymalna szerokość zdjęcia to 1280 pikseli. Należy posiadać też duży format zdjęcia (minimum 5 megapikseli) do dyspozycji Organizatora.

6. Zdjęcie konkursowe musi zostać opatrzone opisem do 1200 znaków.

6. Opis zdjęcia powinien w szczególności wskazywać lokalizację oraz wydarzenia związane z historią Polski na ziemiach Śląska, jakie wiążą się z przedstawionym na zdjęciu obiektem.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających tego warunku.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik zobowiązany jest wysłać zgłoszenie (maksymalnie 3 zdjęcia z ze stosownym opisem do 1200 znaków) na adres rodm@rodm-katowice.pl.

2. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać formułę “[Niepodległa w obiektywie]” a także imię i nazwisko uczestnika. W treści maila należy ponadto podać swoje dane osobowe:

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • datę urodzenia.

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego imię i nazwisko zostały umieszczane na stronie internetowej jako oznaczenie autorstwa prezentowanego zdjęcia i/lub zostały wykorzystane w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

4. Zgłoszenia przyjmowane będą do 1 listopada 2018 roku (do godz. 23:59).

5. Każde zgłoszone zdjęcie musi posiadać: tytuł i opis zdjęcia (do 1200 znaków).

6. Organizator niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia w trakcie trwania Konkursu dokona selekcji prac, rozstrzygając czy spełniają one wymogi formalne (por. § 2)

7. W przypadku pozytywnej, formalnej weryfikacji pracy, zostanie ona (zdjęcie wraz z opisem oraz wskazanie autora) opublikowana na stronie internetowej Konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

§ 4 Jury i sposób oceny

1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.

3. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc po uwagę m.in. jakość, adekwatność do tematu i wyraz artystyczny zgłoszonych fotografii i dołączonych do nich opisów.

4. Zadaniem Jury jest: kwalifikacja do oceny nadesłanych prac oraz ocena prac. Jury wybierze 10 najlepszych zdjęć oraz pierwszą trójkę, która zostanie nagrodzona.

§ 5 Nagrody

1. Laureatami Konkursu zostaną autorzy trzech najlepszych prac na podstawie decyzji Jury.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

3. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona przez Przewodniczącego Jury lub wskazanego przez niego członka Jury na stronie internetowej konkursu www.rodm-katowice.pl oraz na fanpage www.facebook.com/RODMKatowice 2018r. w dniu 11.11.2018 roku. Dodatkowo organizator Konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem lub listem poleconym w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu.

8. Organizator przewiduje następujące nagrody:  za zajęcie I miejsca – voucher o wartości 1500 zł II miejsca – voucher o wartości 1000 zł III miejsca – voucher o wartości 500 zł

§ 6 Wykorzystywanie prac

Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:

1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

2. Zgadza się na publikowanie i prezentowanie zdjęć na stronie www.rodm.katowice.pl a także na fanpage’u https://www.facebook.com/RODMKatowice2018/ w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

3. Udziela Organizatorowi, w szczególności na potrzeby Konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego prezentowania i wystawiania pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej licencji może również odstępować prace na rzecz  podmiotów współpracujących z Organizatorem.

§ 6 Wykorzystywanie prac

1. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania Konkursu. Treść zmian niezwłocznie opublikowana zostanie na stronie internetowej www.rodm.katowice.pl

4. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich niezwiązanych z Organizatorem, które mogą przynieść szkody uczestnikowi lub jego

Skip to content