SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata na temat 20 lat Polski w UE

3 czerwca RODM Katowice zorganizował debatę podsumowującą 20 lat Polski w UE. W debacie udział wzięli eksperci: Michał Gramatyka, poseł na Sejm RP, minister cyfryzacji i doktor nauk prawnych. Przedstawicielami władz lokalnych byli Paweł Sztefek, burmistrz Ustronia, oraz Krystian Kukuczka, radny Powiatu Cieszyńskiego i absolwent filologii czeskiej. Unikatowe spojrzenie dał nam również Bogdan Kasperek, sekretarz Euroregionu Śląsk Cieszyński. Debatę moderował Christian Jaworski, konsultant RODM Katowice i prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego.

Ocena Członkostwa Polski w UE

W trakcie dyskusji podsumowano członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Eksperci oceniali poszczególne aspekty polskiej polityki w UE z perspektywy czasu. Przeanalizowano, jakie zmiany zaszły w Polsce od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej. Szczególne miejsce w dyskusji zajęła lokalna perspektywa na akcesję Polski do UE. Śląsk Cieszyński, jako region transgraniczny, zyskał wiele na pogłębieniu integracji europejskiej. Region stał się bardziej otwarty i przyjazny dla wszystkich Europejczyków. Eksperci zwrócili uwagę na korzyści, jakie przyniosła integracja europejska, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Podkreślano znaczenie inwestycji europejskich, które przyczyniły się do rozwoju infrastruktury. Rozmawiano też o wpływie członkostwa na edukację i rynek pracy. Integracja europejska pomogła w tworzeniu nowych miejsc pracy i podniesieniu standardów życia. Eksperci zwrócili również uwagę na współpracę międzynarodową, która umocniła pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Przyszłość Unii Europejskiej i Rola Polski

Omówiono również przyszłość Unii Europejskiej oraz możliwe ścieżki jej rozwoju. Eksperci dyskutowali o roli Polski w nadchodzących latach przemian w UE. Podkreślano dotychczasową rolę Polski w budowaniu europejskiej wspólnoty. Rozważano, jaką postawę Polska powinna przyjąć wobec nadchodzących kryzysów. Zastanawiano się nad konsekwencjami Brexitu dla całej Unii Europejskiej i dla Polski. Debata była okazją do refleksji nad osiągnięciami Polski w UE i wyzwaniami, jakie stoją przed naszym krajem w przyszłości. Eksperci rozmawiali również o rosnącej roli technologii w integracji europejskiej. Wskazywali na znaczenie cyfryzacji i innowacji w kontekście europejskim. Podkreślano, że Polska powinna aktywnie uczestniczyć w cyfrowej transformacji Europy. Dyskutowano o zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska jako priorytetach UE. Eksperci sugerowali, że Polska powinna skupić się na zielonych technologiach i energii odnawialnej. Rozważano także, jak Polska może przyczynić się do bezpieczeństwa energetycznego Europy. Wnioski z debaty podkreślają, że przyszłość Polski w UE zależy od aktywnej i konstruktywnej postawy wobec wspólnych wyzwań.

Skip to content